Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Karczew

Herb Karczew

Poniedziałek 25.05.2015

zaawansowane

Rejestr V kadencja

L.p. Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

 438  08.11.2010 Uchwała Nr LV/438/2010 o  zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji  dla publicznych i niepublicznych  jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli  prawidłowości ich wykorzystywania
 437  08.11.2010 Uchwała Nr LV/437/2010 o zmianie  Uchwały Nr LIV/425/2010 zdnia 26 październik 2010 rok  dotyczącej opłaty targowej
 436   08.11.2010 Uchwała Nr LV/436/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
 435  26.10.2010 Uchwała Nr LIV/435/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
 434  26.10.2010 Uchwała Nr LIV/434/2010 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 433  26.10.2010 Uchwała  Nr LIV/433/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych dotyczących realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 - działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
 432  26.10.2010  
Uchwała  Nr LIV/432/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych dotyczących realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 – działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
 431  26.10.2010 Uchwała Nr LIV/431/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między gminami powiatu otwockiego na realizację projektu pn. Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego
 430  26.10.2010 Uchwała Nr LIV/430/2010 w sprawie dopłaty do ceny wody dla odbiorców z terenów wiejskich w Gminie Karczew
 429  26.10.2010 Uchwała Nr LIV/429/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczenie wody z gminnych wodociągów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.
 428  26.10.2010 Uchwała  Nr LIV/428/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 427  26.10.2010 Uchwała  Nr LIV/427/2010 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 426  26.10.2010 Uchwała Nr LIV/426/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 425  26.10.2010

Uchwała  Nr LIV/425/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z  dnia 26 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej

 424  26.10.2010 Uchwała Nr LIV/424/2010 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok
 423  26.10.2010

Uchwała Nr LIV/423/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/254/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadbrzeż na lata 2008-2015

zał 1, zał 2

 422  07.10.2010 Uchwała Nr LII/422/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
 421  28.09.2010 Uchwała Nr LII/421/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010 
 420  28.09.2010 Uchwała Nr LII/420/2010 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 419  28.09.2010 Uchwała Nr LII/419/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku
 418  28.09.2010 Uchwała Nr LII/418/2010 zmieniająca Uchwałę Nr LI/412/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. dofinansowania kompleksowego remontu budynku Komisariatu Policji w Karczewie w 2011 roku
 417  28.09.2010

Uchwała Nr LII/417/2010 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011      zał  1

 416  28.09.2010 Uchwała Nr LII/416/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2011, 2012 i 2013
 415  24.08.2010 Uchwała Nr LI/415/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010      zał 1a, 4tabela1, tabela1a, tabela2, tabela2a
 414  24.08.2010 Uchwała Nr LI/414/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew
 413  24.08.2010 Uchwała Nr LI/413/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Karczew procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku budżetowego
 412  24.08.2010 Uchwała Nr LI/412/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. dofinansowania kompleksowego remontu budynku Komisariatu Policji w Karczewie w 2011 roku
 411  24.08.2010 Uchwała Nr LI/411/2010 w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
 410  22.07.2010 Uchwała Nr L/410/2010 o zmianie Uchwały Budzetowej na rok 2010
 409  22.07.2010 Uchwała Nr L/409/2010w sprawie zmiany w opisie granic okręgu wyborczego Nr 3 w załączniku do Uchwały Nr XLIII/256/2002 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 23 maja 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
 408  22.07.2010 Uchwała Nr L/408/2010 w sprawie: sprzedaży działek o nr ew. 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 w obrębie 4 stanowiących własność Gminy Karczew.
 407  30.07.2010 Uchwała  Nr XLIX/407/2010 w sprawie rozpatrzenia  skargi na działania  Burmistrza Karczewa.
 405  30.06.2010 Uchwała Nr XLIX/405/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 2010 roku o zmianie Uchwały Budzetowej na rok 2010
 404  30.07.2010 Uchwała Nr XLIX/404/2010 w sprawie wyrażenia zgody na uznanie długu Gminy Karczew z tytułu wyrównania szkody za wadliwe wniesienie aportu rzeczowego do Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 403  30.07.2010 Uchwała Nr XLIX/403/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pilzno na pomoc dla powodzian
 402  30.07.2010 Uchwała Nr XLIX/402/2010 w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej we wsi Glinki , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 455/5 stanowiącej  własność Gminy Karczew.
 401  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/401/2010 w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 52/9, 52/10, 52/12, 52/13, 52/14 w obrębie 9 i działki nr 32/8, 32/9 obręb 10 stanowiącej  własność Gminy Karczew.
 400  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/400/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/325/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew spłacane przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną i konserwację.
 399  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/399/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew
 398  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/398/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/339/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010 roku dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew
 397  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/397/2010 w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
 396  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/396/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 w Karczewie
 395  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/395/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 w Karczewie.
 394  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/394/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 w Karczewie.
 393  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/393/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 w Karczewie.
 392  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/392/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie.
 391  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/391/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Karczewie.
 390  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/390/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Karczewie.
 389  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/389/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Karczewie.
 388  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/388/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 387  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/387/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
 386  01.06.2010 Uchwała Nr XLVIII/386/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Całowanie na lata 2010-2017
 385  29.04.2010 Uchwała Nr XLVII/385/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Karczewa za 2009 rok
 384  29.04.2010 Uchwała Nr XLVII/384/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
 383  29.04.2010 Uchwała Nr XLVII/383/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/340/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 382  29.04.2010 Uchwała Nr XLVII/382/2010 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 381  29.04.2010 Uchwała Nr XLVII/381/2010 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
 380  29.04.2010 Uchwała Nr XLVII/380/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości nabytej przez Gminę Karczew w drodze dziedziczenia
 379  29.04.2010 Uchwała Nr XLVII/379/2010 w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. 99/2 i 48 w obrębie 05 - własność Gminy Karczew.
 378  29.04.2010 Uchwała Nr XLVII/378/2010 w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 35/14 i 35/16 w obrębie 4 stanowiących własność Gminy Karczew.
 377  12.04.2010 Uchwała Nr XLVI/377/2010 w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010    zał  3
 376   25.03.2010 Uchwała Nr XLV/376/2010 w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
 375  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/375/2010 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew i jej jednostkom podległym
 374  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/374/2010 w sprawie zmiany uchwały dot. określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok
 373  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/373/2010 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011r.
 372  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/372/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Karczew środków stanowiących fundusz sołecki.
 371  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/371/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda.
 370  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/370/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sobiekursk.
 369  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/369/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrowice.
 368  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/368/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Otwock Wielki.
 367  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/367/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Otwock Mały.
 366  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/366/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrówiec.
 365  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/365/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nadbrzeż.
 364  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/364/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Nadbrzeska-Władysławów.
 363  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/363/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janów.
 362  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/362/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinki.
 361  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/361/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Całowanie.
 360  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/360/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów na lata 2010-2017
 359  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/359/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobiekursk na lata 2010-2017    plan odnowy
 358  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/358/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrowic na lata 2010-2017    plan odnowy
 357  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/357/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Otwock Wielkina lata 2010-2017
 356  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/356/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Otwock Mały na lata 2010-2017
 355  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/355/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrówek na lata 2010-2017    plan odnowy
 354  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/354/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrówiec na lata 2010-2017     
 353  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/353/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kępa Nadbrzeska-Władysławów na lata 2010-2017
 352  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/352/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinki na lata 2010-2017
 351  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/351/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezinka na lata 2010-2017
 350  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/350/2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 349  25.03.2010

Uchwała Nr XLV/349/2010 w sprawie: dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. 129 w obrębie 25 użytkowanej przez Gminę Karczew.

 348  25.03.2010 Uchwała Nr XLV/348/2010 w sprawie: sprzedaży działek o nr ew. 42/1, 44/2, 44/4, 44/5 w obrębie 4 stanowiącej własność Gminy Karczew.
 347  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/347/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów w Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku
 346  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/346/2010 w sprawie: o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010:    zał3
 345  24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/345/2010 w sprawie: o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

tabela1tabela2zał1zał3zał4

 344  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/344/2010 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
 343  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/343/2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Karczewa
 342  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/342/2010 w sprawie: określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 341  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/341/2010 w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
 340  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/340/2010 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji
 339  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/339/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew
 338  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/338/2010 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew na sfinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej na terenie kościoła Świętego Wita w Karczewie
 337  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/337/2010 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych w roku 2010 w ramach promocji zdrowia
 336  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/336/2010 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup aparatu USG.
 335  24.02.2010 Uchwała Nr XLIV/335/2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/310/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
 334  21.01.2010 Uchwała Nr XLIII/334/2010 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku
 333  21.01.2010 Uchwała Nr XLIII/333/2010 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku
 332  21.01.2010 Uchwała Nr XLIII/332/2010 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/296/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku kontynuacji budowy sieci wodociągowych
 331  21.01.2010

Uchwała Nr XLIII/331/2010 w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok załączniki:


Dochody budżetu na rok 2010Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami(dochody)Zadania inwestycyjne w 2010Wydatki budżetu na rok 2010Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowiPlan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami(wydatki)Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2010Plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 r.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania NarkomaniiInformacja wyjaśniająca do Budżetu Gminy Karczew na 2010 rok.

 330  21.01.2010 Uchwała Nr XLIII/330/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. nr 51 obręb 24 użytkowanej przez Gminę Karczew.
 329  21.01.2010 Uchwała Nr XLIII/329/2010 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Karczewie
 328  21.01.2010 Uchwała Nr XLIII/328/2010 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie
 327  29.12.2009 Uchwała Nr XLII/327/2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dot. finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Otwockiego
 326  29.12.2009

Uchwała Nr XLII/326/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  załączniki:  1, 2, 3, 3a, 4 , 5doch, 5wyd, 8

 325  29.12.2009 Uchwała Nr XLII/325/2009 w sprawie remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew spłacane przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną i konserwację.
 324  29.12.2009 Uchwała Nr XLII/324/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw nauczycieli
 323  29.12.2009 Uchwała Nr XLII/323/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii   załącznik
 322  16.12.2009 Uchwała Nr XLI/322/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009    zał: 1233a610
 321  16.12.2009 Uchwała Nr XLI/321/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/280/2009  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich dochodach w ramach promocji zdrowia.
 320  16.12.2009 Uchwała Nr XLI/320/2009 w sprawie: wykupu działek przeznaczonych na przeprojektowanie zjazdu z ulicy Wiślanej w ulice Polną w Otwocku Wielkim
 319  16.12.2009 Uchwała Nr XLI/319/2009 w sprawie : sprzedaży działki o nr ew. 70 w obr. 4,stanowiącej  własność Gminy Karczew.
 318  16.12.2009 Uchwała Nr XLI/318/2009 w sprawie : dzierżawy części  nieruchomości w m. Karczew dz. ew. 51 obrębie 24 użytkowanej przez Gminę Karczew.
 317  27.11.2009 Uchwała Nr XL/317/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok zał: 1, 2, 3a, 6, 7, 8
 316  27.11.2009 Uchwała Nr XL/316/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok zał: 1, 2, 3, 3a, 6, 8, 10
 315  27.11.2009 Uchwała Nr XL/315/2009 w sprawie dopłaty do ceny wody dla odbiorców z terenów wiejskich w Gminie Karczew
 314  27.11.2009 Uchwała Nr XL/314/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociągów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
 313  27.11.2009 Uchwała Nr XL/313/2009 w sprawie przekazania na rzecz Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. środków trwałych
 312  27.11.2009 Uchwała Nr XL/312/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Karczewa
 311  27.11.2009 Uchwała Nr XL/311/2009 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok
 310  27.11.2009 Uchwała Nr XL/310/2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
 309  27.11.2009 Uchwała Nr XL/309/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
 308  27.11.2009 Uchwała Nr XL/308/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
 307  27.11.2009 Uchwała Nr XL/307/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne  zał   1
 306  27.11.2009 Uchwała Nr XL/306/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
 305  27.11.2009 Uchwała Nr XL/305/2009 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok
 304  27.11.2009 Uchwała Nr XL/304/2009 w sprawie zmiany siedziby Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie ul. Berlinga 2
 303  28.10.2009 Uchwała Nr XXXIX/303/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  zał: 2
 302  28.10.2009 Uchwała Nr XXXIX/302/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  zał: 123a5wyd78
 301  28.10.2009 Uchwała Nr XXXIX/301/2009 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację konserwacji oświetlenia ulicznego w 2010 roku
 300  28.10.2009 Uchwała Nr XXXIX/300/2009 w sprawie dzierżawy nieruchomości w m. Karczew dz. ew. nr 1/1 w obrębie 3 stanowiącej  własność Gminy Karczew.
 299  28.10.2009 Uchwała Nr XXXIX/299/2009 w sprawie użyczenia części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. nr 19 w obrębie 34 stanowiącej  własność Gminy Karczew.
 298  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/298/2009 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/283/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  24 czerwca 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009
 297  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/297/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009.
 296  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/296/2009 w sprawie zaciągnięcia  kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku kontynuacji budowy sieci wodociągowych
 295   17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/295/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok            zał 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 10
 294  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/294/2009 w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa.
 293  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/293/2009 w sprawie zawarcia porozumienia na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Chłopickiego z drogą powiatową ul. Wiślana oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul.  Piotra Wysockiego z drogą powiatową  ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie.”
 292  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/292/2009 w sprawie  sprzedaży działek o nr ew. 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10 w  obrębie 4 stanowiących  własność Gminy Karczew.
 291  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/291/2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
 290  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/290/2009 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego  w Karczewie.
 289  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/289/2009 w sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych dla Policji
 288  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/288/2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006 roku dot. zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
 287  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/287/2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIV/261/2005 Rady Miejskiej w    
Karczewie z dnia 12 grudnia 2005 roku dot. zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki  Publicznej w Karczewie w kierunku aktualizacji jego treści do obowiązujących zmian ustawowych
 286  17.09.2009 Uchwała Nr XXXVIII/286/2009 w sprawie przystąpienia do  konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.3/2009 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
 285  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/285/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku kontynuacji budowy sieci wodociągowych
 284  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/284/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009.
 283  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/283/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009.
 282  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/282/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup aparatu dla pracowni fizjoterapii
 281  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/281/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia
 280  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/280/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich dochodach w ramach promocji zdrowia. 
 279  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/279/2009 w sprawie w budżecie na 2009 rok  zał 2, 3a, 7
 278  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/278/2009 w sprawie w budżecie na 2009 rok  zał 1, 2, 3, 3a, 6
 277  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVI/277/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Karczew środków stanowiących fundusz sołecki
 276  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVI/276/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/54/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 275  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/278/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Karczew do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-  2013 pn.:  „Rozwój elektronicznej administracji  w samorządach  województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności  potencjału województwa”.
 274  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVI/274/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Karczew do przedsięwziecia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V ,, Dobre rządzenie'' Działania 5.2. ,,Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej'' Poddziałania 5.2.1 ,,Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 273  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVII/273/2009 w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa .
 272  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVI/272/2009 w sprawie: ustanowienia służebności prawa przechodu i przejazdu przez działkę numer 71 obręb 4
 271  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVI/271/2009 w sprawie: scalenia i zamiany działek Gminy Karczew z działkami osoby fizyczne, które pozwolą doprowadzić do uzyskania kształnych normatywnych działek przez strony
 270  24.06.2009 Uchwała Nr XXXVI/270/2009 w sprawie: sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Karczew
 269   21.05.2009 Uchwała Nr XXXVI/269/2009 w sprawie  zmian w budżecie na 2009 rok   1, 2, 3
 268  21.05.2009 Uchwała Nr XXXVI/268/2009 w sprawie zaopiniowania wyznaczenia nowego specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 14 30 Łąki Ostrówieckie na terenie Gminy Karczew
 267  21.05.2009 Uchwała Nr XXXVI/267/2009 w sprawie: dzierżawy nieruchomości zabudowanej w Otwocku Małym, dz ew. nr 620 stanowiącej własność Gminy Karczew
 266  21.05.2009 Uchwała Nr XXXVI/266/2009 w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Karczewie, ul. Buczka 13     zał:   1
 265  28.04.2009 Uchwała Nr XXXV/265/2009 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Karczewa za 2008 rok
 264  28.04.2009 Uchwała Nr XXXV/264/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  zał 1, 2, 3, 3a5(dotacje), 5(wydatki), 10
 263   28.04.2009 Uchwała Nr XXXV/263/2009 w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/137/2004  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 mają 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedażyoraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 262  28.04.2009 Uchwała Nr XXXV/262/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 1 kwietnia 2009r.  do 31 marca 2010 r.
 261  28.04.2009 Uchwała Nr XXXIV/261/2009 w sprawie: zmian w załączniku do uchwały Nr XXXIV/199/2001 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Hala Sportowa w Karczewie
 260  28.04.2009 Uchwała Nr XXXIV/260/2009 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw nauczycieli.
 258  28.04.2009 Uchwała Nr XXXIV/258/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/255/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 257  25.03.2009 Uchwała Nr XXXIV/257/2009 w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok  zał 1, 2
 256  25.03.2009 Uchwała Nr XXXIV/256/2009 w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok  zał 2, 3, 3a, 4, 8, 10
 255  25.03.2009 Uchwała Nr XXXIV/255/2009 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 254  25.03.2009 Uchwała Nr XXXIV/254/2009 w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Nadbrzeż na lata 2008-2015
 252  25.03.2009 Uchwała Nr XXXIV/252/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXIII/243/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku dot.  reprezentowania Gminy Karczew w Unii Miasteczek Polskich
 251  26.02.2009 Uchwała Nr XXXIII/251/2009 w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania, utworzonego na terenie Gminy Karczew
 250  26.02.2009 Uchwała Nr XXXIII/250/2009 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 249  26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/249/2009 w sprawie sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

zał: 1, 2, 3, 3a, 4789

 248  26.02.2009 Uchwała Nr XXXIII/248/2009 w sprawie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
 247  26.02.2009 Uchwała Nr XXXIII/247/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew     ząłacznik
 246  26.02.2009 Uchwała Nr XXXIII/246/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie     uzasadnienie
 245  26.02.2009 Uchwała Nr XXXIII/245/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie
 244  26.02.2009 Uchwała Nr XXXIII/244/2009 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w Sesjach Rady Miejskiej w Karczewie
 243  26.02.2009 Uchwała Nr XXXIII/243/2009 w sprawie reprezentowania Gminy Karczew w Unii Miasteczek Polskich
 242  26.02.2009 Uchwała Nr XXXIII/242/2009 w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę”
 241  21.01.2009 Uchwała Nr XXXII/241/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew na 2009 rok Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia
 240  21.01.2009 Uchwała Nr XXXII/240/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 239  21.01.2009 Uchwała Nr XXXII/239/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań
pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew.  
 238  21.01.2009 Uchwała Nr XXXII/238/2009 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
 237  21.01.2009 Uchwała Nr XXXII/237/2009 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 236  21.01.2009 Uchwała Nr XXXII/236/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii   zał:  1
 235  21.01.2009 Uchwała Nr XXXII/235/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Karczew organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
 234  21.01.2009 Uchwała Nr XXXII/234/2009 w sprawie  sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok
 233  21.01.2009 Uchwała Nr XXXII/233/2009 w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Karczew
      zał:  1
 232  30.12.2008 Uchwała Nr XXXI/232/2008 w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu współdziałania Gminy Karczew z Zarządem Transportu Miejskiego w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego
 231  30.12.2008

Uchwała Nr XXXI/231/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na rok 2009

Dochody,  
Wydatki,  
WPI,
Zadania Inwestycyjne,
 
Przychody i Rozchody 
Dochody zlecone,  
Wydatki  zlecone,
Dochody własne,
Dotacje podmiotowe,
Dotacje dla Stowarzyszeń,  
GFOSIGW,

Informacja  wyjaśniająca,

230   30.12.2008 Uchwała Nr XXX/230 /2008  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków   zał:   1, 2         3
 229  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/229 /2008  w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa .
 228  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/228 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok zał: 2
 227  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/227 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok zał: 1, 2, 3, 3a, 4, 10
 226  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/226 /2008  w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej
 225  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/225 /2008  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dot. finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Otwockiego
 224  16.12.2008

Uchwała Nr XXX/224 /2008  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne    zał: 1, 2,     

3

 223  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/223 /2008  w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew oraz ustalenia dziennej stawki żywieniowej za pobyt dziecka w przedszkolu
 222  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/222 /2008  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/160/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Karczew oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki na rok szkolny 2008/2009
 221  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/221 /2008  w sprawie ustalenia dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Karczew „Regulaminu Funduszu Zdrowotnego”
 220  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/220 /2008  w sprawie przystąpienia Gminy Karczew do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”
 219  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/219 /2008  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/197/2008  z dnia  6 listopada 2008 roku dot. wyrażenia zgody na wykorzystywanie nazwy Gminy Karczew przez zakład „Mięso-Wędliny” S.J. Barbara i Mirosław Piwowarczyk
 218  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/218 /2008  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/2008 z dnia  6 listopada 2008 roku dot. wyrażenia zgody na używanie  herbu Gminy Karczew przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Otwocku
 217  16.12.2008 Uchwała Nr XXX/217 /2008  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
 216  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/216 /2008  w sprawie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w latach 2008 -2009 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie
 215  27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/215 /2008  w sprawie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem technicznym w celu poprawy działań ratowniczych

 214  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/214 /2008  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 213  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/213 /2008  w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Stowarzyszenie EKO – PATROL Karczew ul. Westerplatte 4, 05 – 480 Karczew.
 212  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/212/2008  w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok  zał:  1, 2, 3a, 5, 9, 10
 210  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/210/2008w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociągów  na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2009r.  do 31 grudnia 2009 r.
 209  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/209 /2008  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok
 208  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/208 /2008  w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2009 rok
 207  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/207 /2008  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok
 206  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/206 /2008  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 205  27.11.2008 Uchwała Nr XXIX/205 /2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
 204  17.11.2008 Uchwała Nr XXVIII/204 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok   załącznik: 3, 3a
 203  06.11.2008 Uchwała Nr XXVII/203 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego w 2009 roku pod nazwą „Budowa podjazdu i wind Oś. Zdrowia Karczew i Sobiekursk”
 202  06.11.2008 Uchwała Nr XXVII/202 /2008  w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa .
 201  06.11.2008 Uchwała Nr XXVII/201 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    załącznik:   3a, 4a
 200  06.11.2008 Uchwała Nr XXVII/200 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    załącznik:   3a, 4, 6
 199  06.11.2008 Uchwała Nr XXVII/199 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego  w 2009 roku pod nazwą: „dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie”
 198  06.11.2008 Uchwała Nr XXVII/198 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację konserwacji oświetlenia ulicznego w 2009 roku na kwotę 145.000 zł.
 197  06.11.2008 Uchwała Nr XXVII/197/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie nazwy Gminy Karczew przez zakład “Mięso-Wędliny”S.J. Barbara i Mirosław Piwowarczyk.
 196  06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/196 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na używanie  herbu Gminy Karczew przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 w Otwocku

 195  06.11.2008 Uchwała Nr XXVII/195/2008 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego
 194  06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/194 /2008  w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego  Publicznego  Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego 
w Karczewie

 193  23.09.2008 Uchwała Nr XXVI/193 /2008  w sprawie partnerskich kontaktów pomiędzy Gminą Karczew a Gminą Pilzno
 192  23.09.2008 Uchwała Nr XXVI/192 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
 191  23.09.2008 Uchwała Nr XXVI/191 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok  zał:  3a, 6, 9
 190  23.09.2008 Uchwała Nr XXVI/190 /2008  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 czerwca 2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, długoterminowego kredytu proekologicznego z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania oraz kredytu długoterminowego komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008.
 189  23.09.2008 Uchwała Nr XXVI/189 /2008  w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/ 48/2007 z dnia 24 maja 2007 r. dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia ich wynagrodzenia
 188  23.09.2008 Uchwała Nr XXVI/188 /2008  w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości ,stanowiącej  własność Gminy Karczew.   uzasadnienie
 187  23.09.2008 Uchwała Nr XXVI/187 /2008  w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 81 w obr. 8 i dz nr 7 obr. 4 stanowiącej  własność Gminy Karczew.  uzasadnienie
 186  23.09.2008 Uchwała Nr XXVI/186 /2008  w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVIII/303/ 2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006r. dot: zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu.
 185  23.09.2008 Uchwała Nr XXVI/185 /2008  w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej o nazwie Grupa Remontowa w Karczewie  i  zmiany Uchwały  Nr XV/116/2004  z dnia 30 marca 2004 roku dot. powołania gminnej  jednostki budżetowej - Grupa Remontowa w Karczewie    statut
 184  10.07.2008 Uchwała Nr XXV/184 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok  zał:   3a
 183  10.07.2008 Uchwała Nr XXV/183 /2008  w  sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2009 [W trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie stwierdziło nieważność wyżej wymienionej uchwały]
 182  10.07.2008 Uchwała Nr XXV/182 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok  zał:   3a
 181  10.07.2008 Uchwała Nr XXV/181 /2008  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o  przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i publicznego zakładu opieki zdrowotnej za  I półrocze roku budżetowego.
 180  10.07.2008 Uchwała Nr XXV/180 /2008  w sprawie procedury uchwalania budżetu  Gminy Karczew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy
 179  10.07.2008 Uchwała Nr XXV/179 /2008  w sprawie użyczenia części budynku o powierzchni użytkowej 171,23 m² położonego w Karczewie przy  ul. Widok 1 , który to budynek stanowi  własność Gminy Karczew  na rzecz Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.
 178  10.07.2008 Uchwała Nr XXV/178 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew
 177  10.07.2008 Uchwała Nr XXV/177 /2008  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew
 176  10.07.2008 Uchwała Nr XXV/176 /2008  w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Karczewie.[W trybie nadzoru Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność wyżej wymienionej uchwały]
 175  19.06.2008 Uchwała Nr XXIV/175 /2008  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/89/2007 z dnia 30 października 2007 roku dotyczącej
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 174  19.06.2008 Uchwała Nr XXIV/174 /2008  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/88/2007 z dnia 30 października 2007 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 173  19.06.2008 Uchwała Nr XXIV/173 /2008  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/87/2007 z dnia 30 października 2007 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 172  19.06.2008 Uchwała Nr XXIV/172 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.  zał: 3, 3a, 4, 6
 171  19.06.2008 Uchwała Nr XXIV/171 /2008  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, długoterminowego kredytu proekologicznego z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania oraz kredytu długoterminowego komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008.
 170  19.06.2008 Uchwała Nr XXIV/170 /2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008.
 169  19.06.2008 Uchwała Nr XXIV/169 /2008 w sprawie przyjęcia   w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew      statut
 168  19.06.2008 Uchwała Nr XXIV/168 /2008 w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa miasta Karczewa
 167  27.05.2008 Uchwała Nr XXIII/167 /2008 w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Karczew na lata 2004-2010"za okres od 29 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.      Raport
 166  27.05.2008 Uchwała Nr XXIII/166 /2008 w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy  Karczew na lata 2004-2011"za okres od 29 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.   Sprawozdanie
 165  27.05.2008 Uchwała Nr XXIII/165 /2008 w sprawie scalenia i zamiany działek Gminy Karczew z osobą fizyczną, która pozwoli doprowadzić do uzyskania kształtnych normatywnych działek przez strony     uzasadnienie
 164  27.05.2008 Uchwała Nr XXIII/164 /2008 w sprawie wyznaczenia Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) PLB 140011 Bagno Całowanie na terenie Gminy Karczew
 163  27.05.2008 Uchwała Nr XXIII/163 /2008 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa
 162  27.05.2008 Uchwała Nr XXIII/162 /2008 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa
 161  27.05.2008 Uchwała Nr XXIII/161 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
 160  27.05.2008 Uchwała Nr XXIII/160 /2008 w sprawie: w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Karczew oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki na rok szkolny 2008/2009
 159  27.05.2008 Uchwała Nr XXIII/159 /2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy użyczenia dot. budynku szkoły i terenu przyszkolnego wraz z wyposażeniem mieszczącego się w Nadbrzeżu, zawartej w dniu 31 sierpnia 2005 roku, stanowiącego własność Gminy Karczew na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż
 158  29.04.2008 Uchwała Nr XXII/158 /2008 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Karczewa za 2007 rok
 157  29.04.2008 Uchwała Nr XXII/157 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok     zał: 3a,    6
 156  29.04.2008 Uchwała Nr XXII/156 /2008 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France dla Promocji i Wymiany
 155  29.04.2008 Uchwała Nr XXII/155 /2008 w sprawie nawiązania współpracy zagranicznej
 154  29.04.2008 Uchwała Nr XXII/154 /2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi  placówek oświatowych Gminy Karczew
 153  29.04.2008 Uchwała Nr XXII/153 /2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 152  29.04.2008 Uchwała Nr XXII/152 /2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Karczew a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Karczewie dot. wykonania chodnika dla pieszych na działce nr 120 obr.24 stanowiącej własność Gminnej Spółdzielnii „Samopomoc Chłopska” w Karczewie oraz ogólnodostępnych miejsc parkingowych na działce nr ewid. 121/1 obr.24 należącej do Gminy Karczew ( miejsca parkingowe przeznaczone będą przede wszystkim dla klientów pawilonu handlowo- usługowego GS „SCH”).
 151  10.04.2008 Uchwała Nr XXI/151 /2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Karczewie
 150  10.04.2008 Uchwała Nr XXI/150 /2008 w sprawie zwiększenia wysokości udzielanej dotacji dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku
 149  10.04.2008 Uchwała Nr XXI/149 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    zał: 4
 148  10.04.2008 Uchwała Nr XXI/148 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    zał: 4
 147  10.04.2008 Uchwała Nr XXI/147 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    zał: 4
 146  10.04.2008 Uchwała Nr XXI/146 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    zał: 3, 3a, 4, 6
 145  11.03.2008 Uchwała Nr XX/145 /2008 w sprawie  przekazania na rzecz Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. środków trwałych
 144  11.03.2008 Uchwała Nr XX/144 /2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008.
 143  11.03.2008 Uchwała Nr XX/143 /2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008. 
 142  11.03.2008 Uchwała Nr XX/142 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok   zał: 4,     5(Dotacje) ,     5(Wydatki)
 141  11.03.2008 Uchwała Nr XX/141 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok   zał: 4
 140  11.03.2008 Uchwała Nr XX/140 /2008 w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku
 139  11.03.2008 Uchwała Nr XX/139 /2008 w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 138  11.03.2008 Uchwała Nr XX/138 /2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r.
 137  11.03.2008 Uchwała Nr XX/137 /2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/310/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i z upośledzeniem umysłowym oraz opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (opiekunowie).
 136  11.03.2008 Uchwała Nr XX/136 /2008 w sprawie powołania Komisji ds. Honorowego Obywatelstwa Miasta Karczewa
 135  01.02.2008 Uchwała Nr XIX/135 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
 134  01.02.2008 Uchwała Nr XIX/134 /2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/ 48/2007 z dnia 24 maja 2007 r. dotyczącej  poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od  nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i  określenia ich wynagrodzenia     uzasadnienie
 133  01.02.2008 Uchwała Nr XIX/133 /2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie   załącznik
 132  01.02.2008 Uchwała Nr XIX/132 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania powiatowego polegającego na  budowie chodników w drogach powiatowych  we wsiach Glinki, Sobiekursk, Janów, Brzezinka.
 131  01.02.2008 Uchwała Nr XIX/131 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania powiatowego polegającego na budowie ścieżki  rowerowej w ul. Mickiewicza w Karczewie.
 130  01.02.2008 Uchwała Nr XIX/130 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania powiatowego polegającego na  remoncie chodnika w ul. Mickiewicza w Karczewie.
 129  01.02.2008 Uchwała Nr XIX/129 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania powiatowego polegającego na remoncie chodnika w ul. Ks. W. Żaboklickiego w Karczewie
 128  01.02.2008 Uchwała Nr XIX/128 /2008 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 127   01.02.2008 Uchwała Nr XIX/127 /2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
126   27.12.2007

Uchwała Nr XVII/126 /2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na rok 2008

dochody
dochody zlecone
wydatki

wydatki zlecone
Informacja  wyjaśniająca 2008 - autopoprawka
Prognoza długu - budżet  2008 - autopoprawka
zał.3 - WPI - autopoprawka

zał.3a - inwestycje 2008- autopoprawka
zał.4 - przychody i rozchody - autopoprawka

zał.6 - dochody własne - autopoprawka
zał.7 - dotacje podmiotowe - autopoprawka
zał.8 - dotacje -dla stowarzyszeń - autopoprawka

zał.9 - GFOSIGW  - autopoprawka

125   27.12.2007 Uchwała Nr XVII/125 /2007 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku   zał: (1,2,4,6,7)
124   27.12.2007 Uchwała Nr XVII/124 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał: 5
123   27.12.2007 Uchwała Nr XVII/123 /2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2008, 2009 i 2010.
122   27.12.2007 Uchwała Nr XVII/122 /2007 w sprawie nadania nazwy ulicy
121   27.12.2007 Uchwała Nr XVII/121 /2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
   załącznik
120   27.12.2007 Uchwała Nr XVII/120 /2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Karczew
porozumienia  z Powiatem Otwockim dot. utworzenia i finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w  Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Otwockiego
119  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/119 /2007 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku
118  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/118 /2007 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok
117  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/117 /2007 w sprawie regulaminu przyznawania uczniom nagrody Burmistrza Karczewa za szczególne osiągnięcia i osiągnięcia sportowe.
116  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/116 /2007 w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz  szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
115  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/115 /2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociągów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r.
114  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/114 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok     zał: 34
113  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/113 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok     zał: 510
112  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/112 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok     zał: 58
111  11.12.2007

Uchwała Nr XVI/111 /2007 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
na 2008 rok

110  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/110 /2007 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2008 rok
109  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/109 /2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok
108  11.12.2007

Uchwała Nr XVI/108 /2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku

załącznik

107  11.12.2007

Uchwała Nr XVI/107 /2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2008 r.

106  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/106 /2007 w sprawie obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Karczewie oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Karczew
105  11.12.2007 Uchwała Nr XVI/105 /2007 w sprawie wykupu przez Gminę Karczew - działki nr 1001/3 o pow.146 m2 położonej w Otwocku Wielkim gm. Karczew - KW 27460/3, stanowiacej własność osoby fizycznej. uzasadnienie
104  11.12.2007 Uchwała Nr XVI /104 /2007 w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 40/2,576/1 i 47/5 w obr. 9, stanowiącej własność Gminy Karczew.   uzasadnienie
103  19.11.2007 Uchwała Nr XV /103 /2007 w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej
102  19.11.2007 Uchwała Nr XV /102 /2007 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego budżetu 2008 roku.
101  19.11.2007 Uchwała Nr XV /101 /2007 w sprawie: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki proekologicznej i
preferencyjnej z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2008 roku kontynuacji modernizacji Stacji uzdatniania wody w Glinkach
100  19.11.2007 Uchwała Nr XV /100 /2007 w sprawie:zmian w budżecie na 2007 rok  zał: 9
 99  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 99 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok  zał: 3, 4, 5, 10b
 98  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 98 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok  zał: 5, 8
 97  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 97 /2007 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2007 - 2012    załącznik
 96  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 96 /2007 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa .
 95  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 95 /2007 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku i do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
 94  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 94 /2007 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXIV/264/2005
z dnia 12 grudnia 2005r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.19
 93  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 93 /2007 w sprawie: zmian w „Mieszkaniowym zasobie Gminy” stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r.
 92  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 92 /2007 w sprawie: sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Karczew.
 91  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 91 /2007 w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, położonej w Karczewie przy ul. Rynek Zygmunta Starego.
 90  19.11.2007 Uchwała Nr XV / 90 /2007 w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, położonej w Karczewie przy ul. Rynek Zygmunta Starego.
 89  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 89 /2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.
 88  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 88 /2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.
 87  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 87 /2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.
 86  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 86 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r. zał: 5
 85   30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 85 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r.
 84  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 84 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r. zał: 2, 5, 9
 83  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 83 /2007 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2008 i 2009. 
 82  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 82 /2007 w sprawie: opinii w przedmiocie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego
 81  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 81 /2007 w sprawie: sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  wraz z udziałem w gruncie, położonych w budynku wielorodzinnym przy ul. Westerplatte 2 w Karczewie oraz ustalenia wysokości bonifikaty.   
 80  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 80 /2007 w sprawie zmian w „Mieszkaniowym zasobie Gminy” stanowiącym załącznik do
uchwały Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r.
 79  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 79 /2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku i do Sądu Okręgowego Warszawa -Praga w Warszawie  
 78  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 78 /2007 w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, stanowiącej własność Gminy Karczew.   uzasadnienie
 77  30.X.2007 Uchwała Nr XIV / 77 /2007 w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, położonej w Karczewie przy ul.Rynek Zygmunta Starego
 76  13.IX.2007 Uchwała Nr XIII / 76 /2007 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z  o. o.
 75  13.IX.2007 Uchwała Nr XIII / 75 /2007 w sprawie zobowiązania Burmistrza Karczewa do konsultacji z Radą ewentualnych działań zmierzających do zaciągnięcia zobowiązań przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie
 74  13.IX.2007 Uchwała Nr XIII / 74 /2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
 73  13.IX.2007 Uchwała Nr XIII / 73 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał 5
 72  13.IX.2007 Uchwała Nr XIII / 72 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał 4, 5, 8, 10
 71  13.IX.2007 Uchwała Nr XIII / 71 /2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki proekologicznej i preferencyjnej z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2008 roku kontynuacji modernizacji Stacji uzdatniania wody w Glinkach
 70  13.IX.2007 Uchwała Nr XIII / 70 /2007 w  sprawie  powołania  Skarbnika Gminy Karczew
 69  13.IX.2007 Uchwała Nr XIII / 69 /2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  kosztów usuwania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Karczew.           regulamin
68   16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 68 /2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Karczew porozumień
międzygminnych w sprawie nocnej komunikacji autobusowej
 67  16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 67 /2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew w rejonie pomiędzy: Al. Jana Pawła II (obwodnica – droga woj. Nr 801), rondem w Otwocku Małym, ulicą bez nazwy w Otwocku Małym (drogą woj. Nr 798), a granicą zabudowanych działek ulicy Częstochowskiej do ulicy Kusocińskiego i granicą zabudowanych działek ulicy Karczówek i ulicy Wiślanej oraz dwóch terenów oznaczonych w Studium symbolami „2.ur” przyległych do Al. Jana Pawła II od strony Wisły

 66  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 66 /2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Karczewa, obejmującego teren m. Karczewa stanowiący własność Gminy Karczew określony w Kw 31120, w rejonie pomiędzy: Aleją JanaPawła II,Ogrodami i przedłużeniem ulicy Karczówek oraz teren stanowiący własność Klubu LKS „Mazur-Karczew”.
 65  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 65 /2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew.
 64  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 64 /2007 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej
do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 01 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku.
 
 63  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 63 /2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2008.
 62  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 62 /2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek proekologicznych i
preferencyjnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2007.
 61  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 61 /2007 w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów preferencyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, długoterminowego kredytu proekologicznego z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania oraz kredytu długoterminowego komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2007.
 60  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 60 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
 59  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 59 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał 3, 4, 5
 58  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 58 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał 5, 8
 57  16.VIII.2007  Uchwała Nr X / 57 /2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa
 56  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 56 /2007 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników
 55  16.VIII.2007 Uchwała Nr X / 55 /2007 w sprawie przekazania działek numer 99/1 i 100/2 stanowiącej
własność Gminy Karczew na rzecz Skarbu Państwa. 
  zał 1
 54  24.V.2007 Uchwała Nr IX/54/2007 w sprawie odwołania  Skarbnika Gminy Karczew
 53  24.V.2007 Uchwała Nr IX/53/2007 w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2007.
 52  24.V.2007 Uchwała Nr IX/52/2007 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2007.
 51  24.V.2007

Uchwała Nr IX/51/2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok    zał 8

 50  24.V.2007 Uchwała Nr IX/50/2007 w  sprawie: oddania części nieruchomości gruntowej w dzierżawę,
położonej w Karczewie przy ul. Żaboklickiego.
 49  24.V.2007 Uchwała Nr IX/49/2007 w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości w 2007 roku
 48  24.V.2007 Uchwała Nr IX/48/2007 w  sprawie : poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia ich wynagrodzenia.
 47  24.V.2007 Uchwała Nr IX/47/2007 w sprawie : zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 01 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku.
 46  24.V.2007 Uchwała Nr IX/46/2007 w sprawie : zmiany uchwały Nr V/27/94 Rady Miejskiej w Karczewie z
dn.18.10.1994r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie Karczew.
 45  24.V.2007 Uchwała Nr IX/45/2007 w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karczewie.
 44  24.V.2007

Uchwała Nr IX/44/2007 w sprawie:  stanowiska Rady Miejskiej w Karczewie dot. budowy spalarni
przy zakładzie SuperDrob oraz zwiększenia  ilości przetwarzanych odpadów przez
Zakład Produkcji Pasz Kemos

 43  26.IV.2007 Uchwała Nr VIII/43/2007 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Karczewa za 2006 rok
 42  26.IV.2007 Uchwała Nr VIII/42/2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok zał 5
 41  26.IV.2007 Uchwała Nr VIII/41/2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok zał 5, 9, 10
 40  26.IV.2007 Uchwała Nr VIII/40/2007 w sprawie: środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych
 w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 39  26.IV.2007 Uchwała Nr VIII/39/2007 w sprawie: zmiany wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
administracji i obsługi Zespołu Szkół w Karczewie
 38  13.IV.2007 Uchwała Nr VII/38/2007 w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza''. 
 37  13.IV.2007 Uchwała Nr VII/37/2007 w sprawie: ustalenia opłaty za posiłki w Gminnych Przedszkolach Gminy Karczew na rok szkolny 2007/2008.
 36  13.IV.2007 Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego  w Karczewie.
 
 35  13.IV.2007

Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie: obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Karczewie oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Karczew   

 34  27.III.2007

Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na rok 2007. 

opis    wydatki    dochody   zał 1a, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 33  27.III.2007 Uchwała Nr VI/33/2007 w sprawie  wykonania ekspertyzy dla Rady Miejskiej w Karczewie w zakresie zasadności kosztów i efektywności kadr w okresie od 11 listopada 2002r. do 26 listopada 2006r.
 32  27.III.2007 Uchwała Nr VI/32/2007 w sprawie  oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, położonej we wsi Ostrówek
 31  27.III.2007 Uchwała Nr VI/31/2007 w sprawie ustalenia regulaminu na 2007 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli. 
 30  27.III.2007 Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego   nauczycieli na 2007 rok. 
 29  27.III.2007 Uchwała Nr VI/29/2007 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Karczew przez Otwocką Ligę MTB ? Kolarstwo górskie na numerach startowych, dyplomach dla zwycięzców i plakatach w wyścigu MTB w Karczewie w 2007 roku.
 28  25.I.2007 Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.
 27  25.I.2007 Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego.
 26  25.I.2007 Uchwała Nr V/26/2007 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz jej przewodniczącego.
 25  25.I.2007 Uchwała Nr V/25/2007 w sprawie: powołania doraźnej Komisji Budżetowej
 24  25.I.2007 Uchwała Nr V/24/2007 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w 2007roku.
 23  25.I.2007 Uchwała Nr V/23/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/228/2002 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 stycznia 2002r. w sprawie przystąpienia gminy ? miasto Karczew do Związku Miast Nadwiślańskich.
22 28.XII.2006

Uchwała Nr IV/22/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego.

21 28.XII.2006

Uchwała Nr IV/21/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2007.

20 28.XII.2006

Uchwała Nr IV/20/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK po zmianach Uchwałą Nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2006 r.

19 28.XII.2006

Uchwała Nr IV/19/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK po zmianach Uchwałą Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2006 r.

18 28.XII.2006

Uchwała Nr IV/18/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew.

17 28.XII.2006

Uchwała Nr IV/17/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociągów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r.

16 28.XII.2006

Uchwała Nr IV/16/2006 w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 66/1 i 66/2 w obr. 10, stanowiącej  własność Gminy Karczew.

15 28.XII.2006

Uchwała Nr IV/15/2006 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego Warszawa ? Praga w Warszawie.

14 28.XII.2006

Uchwała Nr IV/14/2006 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego Warszawa ? Praga w Warszawie.

13 12.XII.2006

Uchwała Nr III/13/2006 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa.

12 12.XII.2006

Uchwała Nr III/12/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Załączniki: 5, 8.

11 12.XII.2006

Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2007 rok.

Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

10 12.XII.2006 Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
9 12.XII.2006 Uchwała Nr III/9/2006 w sprawie podatku od posiadania psów.
8 12.XII.2006 Uchwała Nr III/8/2006 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.
7 5.XII.2006 Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.
6 5.XII.2006 Uchwała Nr II/6/2006 w sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Karczewie.
5 5.XII.2006 Uchwała Nr II/5/2006 w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie.
4 5.XII.2006 Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie.
3 5.XII.2006 Uchwała Nr II/3/2006 w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie.
2 5.XII.2006 Uchwała Nr II/2/2006 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie.
1 5.XII.2006 Uchwała Nr II/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dariusz Gajownik
(2006-12-06 17:59:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Łukasik
(2012-02-14 09:29:06)
 
 

ilość odwiedzin: 1554504

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X